Basai Khurd

Basai Khurd, Tajganj, Agra, Uttar Pradesh, India